LLKH: TS. Phan Thái Lê

 
th le 1
TS. Phan Thái Lê
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Phụ trách sinh viên

 1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên: Phan Thái Lê
Ngày, tháng, năm sinh:  13/7/1974
Giới tính:  Nam
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan:  0563 847544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động:   0986641475                                   Email:  phanthaile@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Phó Trưởng khoa Địa lí – Địa chính, trường ĐH Quy Nhơn.
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng:  TS, năm 2017, Viện Địa lí                                     
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
 1998 ĐH Cử nhân sư phạm địa lí Trường ĐHSP Huế
2004 ThS Địa lí tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội
2017 TS Địa lí tự nhiên Viện Địa lí
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
2010 Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lí trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lý Trường ĐHSP Hà Nội
2013 Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu quá trình đô thị hóa và biến đổi đường bờ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội
2013 ArcGIS Desktop I: Getting Start With GIS Esri Vietnam
2013 Tin học Trung Tâm tin học, Trường ĐH Quy Nhơn
2016 Ngoại ngữ Trường ĐH Vinh
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh ngữ B2 TB TB TB TB
2.4. Trình độ tin học: C
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1998 – Nay (2017) Trường Đại học Quy Nhơn Giảng dạy
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Địa lí tự nhiên, tài nguyên môi trường 
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
1 2009 Giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương (Trái Đất và Thạch quyển). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn
(giáo trình điện tử)
 
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2005 Đặc trưng các kiểu địa hình dải ven biển Bình Định và đề xuất hướng sử dụng hợp lí lãnh thổ Thông báo khoa học, trường ĐH Quy Nhơn, Số 30, 2005, Tr. 37-47 Tác giả  
2 2010 Vấn đề tài nguyên nước ở Bình Định Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội 19/06/2010. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tr. 545 – 554. Đồng tác giả ISBN
3 2011 Các hình thế thời tiết gây mưa sinh lũ trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập V, Số 01, năm 2011, Tr. 109 – 119.  Tác giả ISSN
4 2011 Giáo dục bảo vệ môi trường và các địa chỉ giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình sách giáo khoa địa lí ban cơ bản THPT Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, Tập V, Số 01, năm 2011, Tr. 87-104. Đồng tác giả ISSN
5 2012 Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Bình Định
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 01, tập VI, năm 2012, Tr 143 – 153. Đồng tác giả ISSN
6 2012 Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên nước đối với phát triển nông nghiệp lưu vực sông Srêpôk
 
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế - 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 301 - 308. Đồng tác giả ISBN
7 2012 Ứng dụng mô hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Srêpôk
 
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế - 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 1011 - 1018. Đồng tác giả ISBN
8 2012 Ứng dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vận hành hệ thống liên hồ chứa lưu vực Srêpôk trong mùa cạn
 
, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế - 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 1011 - 1018. Đồng tác giả ISBN
9 2012 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ Tây Nguyên Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế - 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 235 - 234. Đồng tác giả ISBN
10 2012 Rừng ngập mặn và đa dạng loài rừng ngập mặn đầm Thị Nại khu vực Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước nguy cơ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế - 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 541 - 552. Đồng tác giả ISBN
11 2013 Cơ sở khoa học cho giải pháp giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ Tây Nguyên, Tạp chí KHCN Việt Nam, số 8 năm 2013, Tr 50-56. Đồng tác giả ISSN
12 2013 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT đánh giá ảnh hưởng của thay đổi thảm phủ rừng đến dòng chảy trên lưu vực sông Srêpôk, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7 (2013), Thái Nguyên, NXB Đại học Thái Nguyên, tr. 165 - 171. Đồng tác giả ISBN
13 2014 Đề xuất một số giải pháp khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên nước lưu vực sông Srêpôk
 
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Tp. HCM – 11/2014, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 525 - 533. Đồng tác giả ISBN
14 2014 Phân bố tài nguyên nước mưa trên các lưu vực sông Tây Nguyên Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học Địa lí – Quản lý tài nguyên, Hà Nội 2014, Tr. 123-132. Đồng tác giả ISBN
15 2014 Ứng dụng công nghệ địa tin học (Geomatic) góp phần phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trận lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Kỷ yếu hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Tập 1, NXB Đại học Cần Thơ, 2014, Tr. 290-299 Đồng tác giả ISBN
16 2016 Đánh giá nguy cơ làm suy giảm nguồn nước lưu vực sông Srêpôk (phần thuộc lãnh thổ việt nam) Tạp chí Tài nguyên nước, Số 1, 2016, Hội Thủy lợi Việt Nam, Tr. 75-82 Đồng tác giả ISBN
17 2016 Đánh giá nguy cơ gia tăng hạn hán trên lưu vực sông Srêpôk Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ IX, Quy Nhơn (12/2016) Tác giả ISBN
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 2003 Khảo sát xây dựng nội dung thực tập thực địa, địa lý, địa chất tuyến Tây Sơn - Vĩnh Thạnh phục vụ giảng dạy và học tập bộ môn Địa lý. Trường Tham gia Tốt
2 2004 Nghiên cứu đặc điểm địa mạo dải ven biển Bình Định phục vụ sử dụng hợp lí lãnh thổ Luận văn thạc sỹ Chủ nhiệm Xuất sắc
(10 điểm)
3 2005 Nghiên cứu nguồn gốc và đặc trưng hình thái địa hình dải ven biển Bình Định phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ. Cấp trường Chủ nhiệm Tốt
4 2007 Điều tra, đánh giá công tác GDMT qua dạy học Địa lí ở một số trường THPT  tỉnh Bình Định. Cấp trường Tham gia Tốt
5 2009 Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp giáo dục bảo vệ môi trường qua dạy học địa lý ở một số trường THPT khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên theo định hướng phát triển bền vững. Cấp Bộ Tham gia Tốt
6 2011 Nghiên cứu các hình thế thời tiết gây mưa sinh lũ trên các lưu vực sông tỉnh Bình Định phục vụ phòng ngừa và giảm nhẹ hậu quả của lũ lụt Cấp trường Chủ nhiệm
 
Khá
7 2012 Ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) nghiên cứu tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tỉnh Lâm Đồng. Cấp trường Tham gia Tốt
8 2013 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên nước mặt tỉnh Đắk Lắk phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững Cấp trường Chủ nhiệm
 
Khá
9 2015 - 2016 Xây dựng WEBGIS thông minh phục vụ quảng bá phát triển du lịch tỉnh Phú Yên Cấp tỉnh Tham gia Tốt
10 2016 Biên soạn tài liệu và tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường biển đảo cho giáo sinh các trường đại học sư phạm khu vực ven biển Miền Trung Nhiệm vụ cấp Bộ GD&ĐT Tham gia Tốt
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
     
Bình Định, ngày 28 tháng 2 năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
Phan Thái Lê
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây