LLKH ThS. BÙI THỊ BẢO HẠNH

 
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:   Bùi Thị Bảo Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh:  01- 01-1973
Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  590/1/3 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại cơ quan:  0563847544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động: 0905244908                     Email:  baohanhdhqn@gmail.com
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:  Giảng viên khoa Địa lí-Địa chính, trường Đại học Quy Nhơn.
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng:  Thạc sĩ, 2002, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.                                          
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
 1997 Đại học Sư phạm Địa lí Trường Đại học Sư phạm Huế.
2002 Sau đại học Lý luận và phương pháp dạy học Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.                                          
 
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
12/2005 – 01/2006 Giáo dục học đại học Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục và Đào tạo
2014 – 2015 Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính Trường Chính trị tỉnh Bình Định
2016 Nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Đà Nẵng
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Trung bình Trung bình Khá Khá
2.4. Trình độ tin học: Trình độ C.
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/1997  -   9/2000 Khoa Địa lí - Trường Đại học Quy Nhơn. GV giảng dạy chuyên ngành Lí luận và PPDH Địa lí
10/2000 – 12/2002 Học cao học hệ chính quy tập trung, Chuyên ngành Lí luận và PPDH Địa lí tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  
01/2003 –  Đến nay Khoa Địa lí - Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn. GV giảng dạy chuyên ngành Lí luận và PPDH Địa lí.
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lí.
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN (nếu có)
           
           
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2005 Phương pháp sử dụng tranh ảnh sách giáo khoa trong dạy học Địa lí lớp 7. Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, số 30, tr.126-134 Đồng tác giả  
2 2009 Hệ thống kĩ năng dạy học địa lí và phương pháp rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa Địa lí  - Trường Đại học Quy Nhơn Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 3, tr.115-122
 
Đồng tác giả ISSN: 1859 – 0357
3 2016 Thiết kế chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học Địa lí ở Trung học phổ thông Kỉ yếu Hội thảo "Sư phạm tích hợp – Từ lí thuyết đến thực tiễn", Trường Đại học Khánh Hòa, tháng 5 năm 2016, tr.74-85. Đồng tác giả  
4 2016 Giáo dục di sản cho học sinh lớp 12 qua hoạt động ngoại khóa Địa lí theo quan điểm sư phạm tích hợp Kỉ yếu Hội thảo "Sư phạm tích hợp – Từ lí thuyết đến thực tiễn", Trường Đại học Khánh Hòa, tháng 5 năm 2016, tr.124-135. Đồng tác giả  
5 2016 Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp liên môn nội dung giáo dục môi trường biển đảo qua môn Địa lí và Sinh học lớp 12 Trung học phổ thông.
 
Kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ XI, 2016, tr 1004 – 1115.
 
Đồng tác giả  
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1 2004 Tìm hiểu việc sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Địa lí ở một số trường THPT tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cấp Khoa Chủ nhiệm Tốt
2 2009 Vấn đề gắn kiến thức thực tế trong dạy học Địa lí 12 ở một số trường THPT tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cấp Khoa Chủ Nhiệm Tốt
3 2008/2010 Xây dựng quy trình, cách thức rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí trường Đại học Quy Nhơn. Cấp Trường Chủ nhiệm Khá
4 2011/2012 Những căn cứ chủ yếu để xây dựng câu hỏi trong dạy học Địa lí 11 ở trường phổ thông. Cấp Trường Chủ nhiệm Tôt
5 2016 Biên soạn tài liệu và tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường biển đảo cho giáo sinh các trường Đại học sư phạm khu vực ven biển miền Trung. Cấp Bộ Thành viên  
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
       
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
           
           
 

4. Sách, tài liệu bồi dưỡng giáo viên

4.1. Lương Thị Vân - Bùi Thị Bảo Hạnh  - Lê Thị Lành, Trắc nghiệm khách quan và đánh giá trắc nghiệm khách quan trong dạy học địa lí. Tài liệu BDTX chu kì 2002 -2005, trường Đại học Quy Nhơn.

4.2. Bùi Thị Bảo Hạnh  - Lê Thị Lành, Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa trong dạy học địa lí ở trường phổ thông. Tài liệu BDTX chu kì III (2003 -2007), Trường Đại học Quy Nhơn.

4.3. Lương Thị Vân - Bùi Thị Bảo Hạnh  - Lê Thị Lành, Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán trường THPT về đổi mới PPGD theo chương trình và sách giáo khoa lớp 11 mới môn Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn, tháng 12 năm 2007.

4.4. Lê Thị Lành - Bùi Thị Bảo Hạnh, Rèn luyện kĩ năng bản đồ và một số kênh hình khác trong dạy học Địa lí ở THPT, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT năm 2011, Trường Đại học Quy Nhơn.

4.5. Lê Thị Lành - Bùi Thị Bảo Hạnh, Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat, kĩ năng biểu đồ, nhận xét số liệu thống kê và một số kênh hình khác trong dạy học Địa lí ở THPT, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT năm 2013, Trường Đại học Quy Nhơn.

4.6. Lê Thị Lành – Bùi Thị Bảo Hạnh, Bồi dưỡng nâng cao năng lực rèn luyện kĩ năng dạy học môn Địa lí ở trường THPT. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT năm 2013, Trường Đại học Quy Nhơn.

4.7. Bùi Thị Bảo Hạnh, Soạn giảng theo chủ đề dạy học môn Địa lí THPT. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT năm 2015, Trường Đại học Quy Nhơn.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
     Bình Định, ngày 25 tháng 2 năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
Bùi Thị Bảo Hạnh
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây