LLKH TS. Dương Thị Nguyên Hà

2015 10 21 092845 w9riy9dk 2 TS. DƯƠNG THỊ NGUYÊN HÀ
Giảng viên
Giảng dạy các HP: Địa lí tự các châu, cơ sở sinh thái cảnh quan


 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:  DƯƠNG THỊ NGUYÊN HÀ
Ngày, tháng, năm sinh:  09/04/1980
Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  Khoa Địa lí – Địa chính,
 Trường Đại học Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan:  0563 847544
Điện thoại nhà riêng:  
Điện thoại di động: 0989687781         Email: duongthinguyenha@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: CBGD Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
Học vị (TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng:  TS, năm 2014, Viện Địa lí – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam                                           
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
Đã nghỉ hưu từ năm:
 
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2002 Đại học Cử nhân sư phạm Địa lí Trường ĐH Quy Nhơn
2007 Thạc sĩ Địa lí tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội
2014 Tiến sĩ Địa lí Viện Địa lí – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam            
 
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
Từ 02/6/2014 đến 26/6/2014 Khóa Đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội
(tổ chức tại Đại học Đà Nẵng)
Từ 12/2015 đến 1/2016 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng (tổ chức tại Quy nhơn) Học Viện quản lí giáo dục
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh TB TB TB TB
 
2.4. Trình độ tin học: Tin học B
 
3. Quá trình công tác:
 
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
09/2002- 09/2005 Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn Giảng viên, giảng dạy địa lí tự nhiên
09/2005- 09/2007 Học Cao học tại Trường ĐHSP Hà Nội Học viên Cao học, giảng dạy
09/2007- 09/2008 Khoa Địa lí, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên, giảng dạy địa lí tự nhiên
09/2008 – 12/2013 Học Nghiên cứu sinh tại Viện Địa lý – Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam Nghiên cứu sinh, giảng dạy
12/2013 - nay Khoa Địa lí – Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên, giảng dạy địa lí tự nhiên, cảnh quan và sinh thái cảnh quan
 
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu:
Địa lí tự nhiên, cảnh quan, Sinh thái cảnh quan   
 
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có
1 2016 Nghiên cứu cảnh quan
ứng dụng tỉnh Quảng Ngãi
Đồng chủ biên Nxb Khoa học và Kĩ thuật ISBN: 978-604-67-0757-8
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang … Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1 2008 Vận dụng lí luận và phương pháp nghiên cứu, đánh giá cảnh quan vào nghiên cứu các huyện ven biển Quảng Ngãi phục vụ định hướng sử dụng hợp lí tự nhiên cho nông - lâm - ngư nghiệp Tạp chí khoa học, Đại học Quy Nhơn, tập 2, Số 3, tr. 137 – 150. Tác giả ISSN 1859 - 0357
2 2008 Cơ sở địa lý học cho phát triển bền vững vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Ngãi Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III, Hà  Nội, tháng 12/ 2008, Nxb Khoa học kỹ thuật, tr. 518 – 525. Đồng tác giả  
3   Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phát triển du lịch Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III, Hà  Nội, tháng 12/ 2008, Nxb Khoa học kỹ thuật, tr. 582 – 590. Đồng tác giả  
4 2009 Tìm hiểu về “đất có vấn đề” tỉnh Quảng Ngãi Tạp chí khoa học, Đại học Quy Nhơn, tập III, Số 2, tr. 115 – 124. Tác giả ISSN 1859 - 0357
5 2010 Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên cho phát triển cây mía tỉnh Quảng Ngãi Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ V, Hà  Nội, tháng 6/ 2010, Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 143 - 150. Đồng tác giả  
6 2011 Sử dụng tranh ảnh trong giảng dạy địa lí tự nhiên ở Đại học Tạp chí khoa học, Đại học Quy Nhơn, Số 2, tập V, tr. 43 – 52. Tác giả ISSN 1859 - 0357,
7 2012 Miền núi Quảng Ngãi trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội Tạp chí khoa học, Đại học Quy Nhơn, Số 2, tập VI, tr. 103 - 114. Tác giả ISSN 1859 - 0357,
8 2012 Nghiên cứu đa dạng cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi – Cơ sở sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, TP. Huế, tháng 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, tr. 253 – 260. Đồng tác giả  
9 2012 Đánh giá cảnh quan cho phát triển cây cao su huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI, TP. Huế, tháng 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, tr. 269 – 276. Đồng tác giả  
10 2013 Nghiên cứu cảnh quan dải ven biển tỉnh Quảng Ngãi trong xu thế biến đổi khí hậu hiện nay Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, TP. Thái Nguyên, tháng 10/ 2013, Nxb Đại học Thái Nguyên,
tr. 446 – 451.
Đồng tác giả  
11 2014 Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan áp dụng cho bản đồ cảnh quan huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tỉ lệ 1: 25.000  Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, Số 1, tập VIII, tr. 45 – 52. Tác giả ISSN 1859 – 0357,
12 2014 Vai trò của khí hậu đối với sự hình thành cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, tháng 11/ 2014,   ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Quyển 1, tr. 349 – 359. Đồng tác giả  
13 2014 Ứng dụng kết quả đánh giá cảnh quan Quảng Ngãi phục vụ bố trí hợp lí không gian lãnh thổ phát triển các ngành kinh tế Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, tháng 11/ 2014, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Quyển 1, tr. 360 – 371. Đồng tác giả  
14 2014 Phân vùng sinh thái huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp theo hướng bền vững Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, tháng 11/ 2014, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Quyển 2, tr. 142 – 149. Đồng tác giả  
15 2015 Đa dạng cảnh quan và đa dạng văn hóa Ấn Độ Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 9 (34) tháng 9/2015, trang 1 – 10. Tác giả ISSN 0866 – 7314,
16 2016 Phân tích cảnh quan huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lí Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, (đã phản biện và có giấy nhận đăng) Tác giả ISSN 1859 – 0357
17 2016 Nghiên cứu đặc điểm và  tiềm năng phát triển cây Sacha Inchi tại tỉnh Đắk Lắk  Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ IX, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,Tháng 12/2016,  NXB Khoa học và kĩ thuật, quyển 1, tr. 892 – 900. Tác giả ISBN:978-604-913-513-2
 
 
 
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình,
đề tài
Cấp quản lý
đề tài
Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu đề tài
1 2012 Phân tích đa dạng cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi cho mục đích định hướng sử dụng hợp lí lãnh thổ Cấp trường Chủ đề tài Tốt
2 2015 Phân tích giá trị đa chức năng của cảnh quan huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Cấp Trường Chủ đề tài Tốt
3 2015 - 2016 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND Tỉnh Quảng Ngãi Thành viên chính thức (Đơn vị đối tác) HDND Tỉnh đã đồng ý kết quả thông qua Báo cáo tổng hợp
 
 
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước:
STT Ngày, tháng, năm cấp Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức đã trao tặng
       
       
 
4.4. Bằng phát minh, sáng chế:
STT Ngày, tháng, năm cấp Tên bằng Tên cơ quan cấp Số tác giả
         
         
 
 
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS:
STT Họ và tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
           
           
 
Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
 
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN Bình Định, ngày 27  tháng 2  năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
 
Dương Thị Nguyên Hà
 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây