LLKH TS. LÊ THỊ LÀNH

 
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên: LÊ THỊ LÀNH
Ngày, tháng, năm sinh: 20 - 6 - 1977
Giới tính:  Nữ
Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:  Khoa Địa lí - Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn
Điện thoại cơ quan:  0563847544
Điện thoại nhà riêng: 0566528503
Điện thoại di động: 0983891780                      Email: lethilanh@qnu.edu.vn
Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: Khoa Địa lí - Địa chính, Trường ĐH Quy Nhơn
Học vị (ThS, TS, TSKH), năm, nơi cấp bằng: TS, 2017, Trường ĐHSP Hà Nội.                                       
Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:  
2. Trình độ học vấn:
2.1. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2000 Đại học Cử nhân Sư phạm Địa lí Trường ĐHSP Hà Nội
2007 Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lí Trường ĐHSP - ĐH Huế
2016 Tiến sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lí Trường ĐHSP Hà Nội
2.2. Các khóa được đào tạo ngắn hạn (nếu có):
Thời gian Nội dung đào tạo Cơ sở đào tạo
8.2004 Tập huấn GV cốt cán thực hiện chương trình và SGK Địa lí lớp 11 THPT thí điểm   Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
12.2005 - 01.2006 Giáo dục học đại học Trường Cán bộ Quản lí giáo dục và đào tạo
7.2007 Tập huấn bồi dưỡng GV cốt cán về dạy học môn Địa lí lớp 11 theo chương trình và sách giáo khoa mới Bộ Giáo dục và Đào tạo
2015 Tiếng Anh B2 Trường Đại học Hà Nội
2016 Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường cao đẳng, đại học Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
 
 
2.3. Trình độ ngoại ngữ:
STT Ngoại ngữ Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)
Nghe Nói Đọc Viết
  Tiếng Anh Trung bình Khá Khá Khá
2.4. Trình độ tin học: C   
3. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/2000 - 12/2001 Khoa Địa lí - Trường ĐHSP Quy Nhơn Giáo viên thực hành
1/2002 - 9/2005 Khoa Địa lí - Trường ĐHSP Quy Nhơn (từ 30.10.2003 là Trường Đại học Quy Nhơn) Giảng dạy bộ môn Lí luận và PPDH Địa lí
10/2005 – 12/2007 - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.
- Khoa Địa lí - Trường Đại học Quy Nhơn.
- Học viên cao học chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Địa lí
- Giảng dạy bộ môn Lí luận và PPDH Địa lí
01/2008 – 12/ 2008 Khoa Địa lí - Trường Đại học Quy Nhơn. Giảng dạy bộ môn Lí luận và PPDH Địa lí
01/2009 -  10/2016
 
- Khoa Địa lí (từ 15.1.2010 là Khoa Địa lí - Địa chính) Trường Đại học Quy Nhơn.
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Giảng dạy bộ môn Lí luận và PPDH Địa lí
- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lí luận và PPDH bộ môn Địa lí
11/2016 đến nay Khoa Địa lí - Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn. Giảng dạy bộ môn Lí luận và PPDH Địa lí
 
4. Nghiên cứu khoa học:
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu: Đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Địa lí, Đổi mới dạy học môn Địa lí ở trường phổ thông
4.2. Các công trình khoa học đã công bố:
4.2.1. Sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình:
STT Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, ) Nơi xuất bản Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN
(nếu có)
1. 2003 Trắc nghiệm khách quan và đánh giá trắc nghiệm khách quan trong dạy học địa lí. (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì 2002 - 2005) Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
2. 2006  Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa trong dạy học địa lí ở trường phổ thông. (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III (2003 - 2007)) Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
3. 2007 Hội thảo tập huấn  Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán trường THPT về đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa lớp 11 mới môn Địa lí. Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
4. 2007 Thực hành giải bài tập Địa lí lớp 11 Đồng tác giả  NXB Đại học Sư phạm  
5. 2009 Hội thảo tập huấn  Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán trường THPT về đổi mới phương pháp giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa lớp 12 mới môn Địa lí Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
6. 2011 Rèn luyện kĩ năng bản đồ và một số kênh hình khác trong dạy học Địa lí ở THPT (Tài liệu bồi dưỡng GV THPT hè 2011). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
7. 2013 Rèn luyện kĩ năng sử dụng Atlat, kĩ năng biểu đồ, nhận xét số liệu thống kê và một số kênh hình khác trong dạy học Địa lí ở THPT. (Tài liệu bồi dưỡng GV THPT hè 2013). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
8. 2013 Bồi dưỡng nâng cao năng lực rèn luyện kĩ năng dạy học môn Địa lí ở trường THPT. (Tài liệu bồi dưỡng GV THPT hè 2013). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
9. 2014 Thiên tai và phòng chống thiên tai thông qua bài giảng môn Địa lí ở THPT. (Tài liệu bồi dưỡng GV THPT hè 2014). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
10. 2014 Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua bài giảng môn Địa lí ở THPT. (Tài liệu bồi dưỡng GV THPT hè 2014). Đồng tác giả Trường ĐH Quy Nhơn  
 
4.2.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài
STT Năm công bố Tên bài báo Tên tạp chí, số, từ trang …. đến trang Mức độ tham gia
(tác giả, đồng tác giả
Mã số chuẩn quốc tế ISSN
1. 2005 Phương pháp sử dụng tranh ảnh sách giáo khoa trong dạy học Địa lí lớp 7 Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, số 30, tr.126-134 Đồng
 tác giả
 
2. 2006 Một số hoạt động dạy học các học phần Phương pháp ở các khoa xã hội, Trường Đại học Quy Nhơn Kỉ yếu Hội thảo khoa học, Trường ĐHSP tp. Hồ Chí Minh, tr. 111-117 Tác giả  
3. 2008 Tổ chức hoạt động dạy học học phần Lí luận dạy học địa lí ở đại học Tạp chí Giáo dục, số 187, tr53-55. Tác giả ISSN 21896 0866 7476
4. 2008 Xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện kĩ năng thiết kế bài dạy học Địa lí ở THCS cho sinh viên sư phạm Tạp chí Giáo dục, số 192, tr.30-31
 
Tác giả ISSN 21896 0866 7476
5. 2008 Thiết kế và tổ chức các hoạt động nhận thức của học sinh qua bài thực hành địa lí 11 Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 02(06), tr.132-138. Tác giả ISSN 1859-1612
6. 2009 Hệ thống kĩ năng dạy học địa lí và phương pháp rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho sinh viên khoa Địa lí  - Trường Đại học Quy Nhơn Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 3, tr.115-122 Đồng
 tác giả
 
7. 2011 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng kênh hình trong dạy học Địa lí 10 theo quan điểm đổi mới Kỉ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng giáo viên địa lí.  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, tr.193-201. Tác giả  
8. 2014 Thiết kế và sử dụng bài tập Địa lí 11 theo quan điểm đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 1(29), tr.69-78.  Đồng
 tác giả
ISSN 1859-1612
9. 2014 Đổi mới dạy học bộ môn Phương pháp dạy học ở trường Đại học Quy Nhơn theo định hướng phát triển năng lực Kỉ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc lần thứ 8, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tr.914-921. Tác giả ISBN: 978-604-918-438-3
10. 2014 Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí  - trường Đại học Quy Nhơn Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 4(32), tr.37-43. Tác giả ISSN 1859-1612
11. 2014 Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí, trường Đại học Quy Nhơn thông qua hình thức seminar môn Phương pháp dạy học Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 4(32), tr.44-51.   Tác giả ISSN 1859-1612
12. 2015 Vận dụng phương pháp Dự án nhằm phát triển năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí  - trường Đại học Quy Nhơn Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1(IX), tr.53-63. Tác giả ISSN
1859-0357
13. 2015 Vận dụng phương pháp Dự án trong giáo dục phòng chống thiên tai ở môn Địa lí lớp 12 Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP Huế, số 3(35) năm 2015, tr50-60. Đồng
tác giả
ISSN 1859-1612
14. 2015 Xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực cho sinh viên sư phạm Địa lí (Lấy ví dụ ở Trường Đại học Quy Nhơn) Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm”, Nxb Thông tin và Truyền thông, tr191-204. Đồng
tác giả
ISBN: 978-604-80-1310-3
15. 2015 Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí trường Đại học Quy Nhơn. Tạp chí Khoa học trường ĐHSP tp Hồ Chí Minh số 11 (77) tr69 - 81. Đồng
tác giả
ISSN 1859-3100
16. 2016 Thiết kế chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học Địa lí ở Trung học phổ thông Kỉ yếu Hội thảo Sư phạm tích hợp - Từ lí thuyết đến thực tiễn, Trường Đại học Khánh Hòa, tr. 74 - 85 Đồng
tác giả
 
17. 2016 Giáo dục di sản cho học sinh lớp 12 qua hoạt động ngoại khóa Địa lí theo quan điểm sư phạm tích hợp. Kỉ yếu Hội thảo Sư phạm tích hợp - Từ lí thuyết đến thực tiễn, Trường Đại học Khánh Hòa, tr. 124 - 135. Đồng
tác giả
 
 
 
 
 
 
18. 2016 Phương pháp xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng lực trong đào tạo giáo viên Địa lí bậc đại học Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia  Đổi mới phương pháp dạy học tại các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học, Nxb ĐHSP tp. Hồ Chí Minh, tr 121 - 134. Tác giả ISBN:978-604-947-447-7
19. 2016 Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp liên môn nội dung giáo dục môi trường biển đảo qua môn Địa lí và Sinh học lớp 12 trung học phổ thông Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX (Quyển 2), tr. 1104-1115. Đồng
 tác giả
ISBN: 978-604-913-514-9
20. 2016 Thiết kế và sử dụng tình huống giáo dục phòng chống thiên tai trong dạy học Địa lí lớp 12 Kỉ yếu  Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX (Quyển 2), tr. 1094-1103. Đồng
 tác giả
 
ISBN: 978-604-913-514-9
 
 
21. 2016 Thiết kế một số hoạt động ngoại khóa giáo dục biển đảo trong dạy học Địa lí lớp 12 với sự trợ giúp của công nghệ thông tin Kỉ yếu Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX (Quyển 2), tr. 1082-1093. Đồng
 tác giả
ISBN: 978-604-913-514-9
22. 2016 Địa lí học Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và Địa lí phổ thông trước yêu cầu hội nhập Kỉ yếu  Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX (Quyển 3) Đồng
 tác giả
ISBN:
23. 2016 Một số giải pháp đổi mới hình thức tổ chức dạy học
trong đào tạo giáo viên Địa lí ở nước ta theo định hướng phát triển năng lực
Kỉ yếu  Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ IX (Quyển 3)  Tác giả ISBN:
4.2.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài):
STT Thời gian thực hiện Tên chương trình,
 đề tài
Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Kết quả nghiệm thu
1. 02 - 6/2000 Lao động và vấn đề sử dụng lao động ở Kiến Xương Thái Bình Khóa luận tốt nghiệp Tác giả  
2. 6 - 12/2007 Tổ chức hoạt động nhận thức cho SV trong học phần Lí luận dạy học địa lí Luận văn thạc sĩ Tác giả  
3. 2001 Xây dựng câu hỏi Trắc nghiệm khách quan trong chương trình Địa lí 11 Khoa Tác giả Tốt
4. 2003 Thiết kế bài dạy học địa lí lớp 11 THPT  theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh Khoa Tác giả Tốt
4. 2004 Tìm hiểu việc sử dụng Atlat trong dạy học Địa lí lớp 12 ở một số trường THPT trên địa bàn tp. Quy Nhơn Khoa Tác giả  
Tốt
 
5. 2008 - 2010 Xây dựng quy trình, cách thức rèn luyện một số kĩ năng dạy học cho SV ngành Sư phạm Địa lí trường Đại học Quy Nhơn Trường Tham gia Khá
6. 2012 - 2013 Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí - Trường Đại học Quy Nhơn Trường Chủ nhiệm Tốt
7. 2009 - 2016 Xây dựng mô hình tổ chức xêmina định hướng phát triển năng   lực trong đào tạo GV Địa lí bậc đại học Luận án
tiến sĩ
Tác giả  
 
 
 
 
8. 2016 - 2017 Biên soạn tài liệu và tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường biển đảo cho giáo sinh các trường ĐHSP khu vực ven biển miền Trung Bộ Tham gia Đạt
9. 2016 - 2017 Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa Địa lí góp phần nâng cao nhận thức về biển đảo cho học sinh, sinh viên tại Quy Nhơn Bộ Thư kí Đang thực hiện
 
4.3. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước: Không
4.4. Bằng phát minh, sáng chế: Không
4.5. Hướng dẫn Cao học, NCS: Không

5. Tập bài giảng

5.1. Lê Thị Lành (2012), Bài giảng “Lí luận dạy học địa lí”, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.2. Lê Thị Lành (2012), Bài giảng “Phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông 1”, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.3. Lê Thị Lành (2012), Bài giảng “Hoạt động ngoại khóa địa lí”, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.4. Lê Thị Lành (2013), Bài giảng “Dân số - Môi trường và phát triển bền vững”, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.5.  Lê Thị Lành (2013), Bài giảng “Giáo dục dân số - Giáo dục môi trường qua môn Địa lí”, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.6. Lê Thị Lành (2012), Bài giảng “Phương pháp nghiên cứu địa lí”, Trường Đại học Quy Nhơn.

5.7. Lê Thị Lành – Bùi Thị Bảo Hạnh (2014), Đề cương bài giảng “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm”, Trường Đại học Quy Nhơn. 


Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
       XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
Bình Định, ngày 24 tháng 2 năm 2017
(Ký, họ và tên)
 
 
 
 
Lê Thị Lành
 
 
 
 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây